Dailė

INSTITUCIJŲ FONDAI

KŪRYBINĖS SĄJUNGOS, DRAUGIJOS, JŲ ORGANIZACIJOS

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

33

Jungtinis Lietuvos dailininkų organizacijų fondas (1906 – 1944 m.)

Ap.1   Ap.2   Ap.3   Ap.4   Ap.5   Ap.6

146

Lietuvos TSR dailininkų sąjunga (1940 – 1988 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4

458

Lietuvos TSR dailininkų sąjungos Kauno skyrius (1953 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.4

647

Lietuvos dailininkų sąjunga (nuo 1989 m.)

Ap.1

602

Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius (1991 – 1993 m.)

Ap.2

87

Lietuvos TSR architektų sąjunga (1945 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.3

719

Lietuvos architektų sąjunga (nuo 1990 m.)

Ap.1    Ap.3    Ap.4

503

Lietuvos TSR fotografijos meno draugija (1969 – 1988 m.)

Ap.1

699

Lietuvos fotomenininkų sąjunga (nuo 1989 m.)

Ap.1    Ap.2

499

Lietuvos tautodailininkų sąjunga (1957 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.4

350

Lietuvos TSR dailės fondas (1945 – 1991 m.)

Ap.1    Ap.4    Ap.5

MOKYMO ĮSTAIGOS

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

61

Kauno taikomosios dailės mokykla (1920 – 1944 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4    Ap.5

62

Kauno valstybinis taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutas (1940 – 1951 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4

524

Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumas (1944 – 1989 m.)

Ap.1    Ap.2

736

Kauno aukštesnioji meno mokykla (1989 – 2001 m.)

Ap.1

525

Kauno vidurinė dailės mokykla (1945 – 1965 m.)

Ap.1    Ap.2

527

Kauno Juozo Naujalio vidurinė meno mokykla (1965 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.2

431

Telšių valdžios vidurinė amatų mokykla (1931 – 1941 m.)

Ap.1    Ap.2    Ap.3

656

Telšių taikomosios dailės technikumas (1944 – 1989 m.)

Ap.1

749

Telšių aukštesnioji taikomosios dailės mokykla (1990 – 2003m.)

Ap.1    Ap.2

63

Vilniaus dailės mokykla (1940 – 1941 m.)

Ap.1

64

Vilniaus dailės akademija (1941 – 1944 m.)

Ap.1

266

Lietuvos TSR valstybinis dailės institutas (1944 – 1990 m.)

Ap.1    Ap.5    Ap.6

745

Vilniaus dailės akademija (nuo 1990 m.)

Ap.1    Ap.4    Ap.5    Ap.6

KITOS ĮSTAIGOS

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

680

Soroso šiuolaikinio meno centras Lietuvoje (1993–2000 m.)

Ap.1    Ap.2

ASMENŲ FONDAI

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašas

533

Kazys Abramavičius

Ap.1

278

Antanas Aleksandravičius

Ap.1

331

Petras Aleksandravičius

Ap.1

354

Angelė Aleliūnienė

Ap.1

409

Valentinas Antanavičius

Ap.1

229

Robertas Antinis

Ap.1

424

Juozas Balčikonis

Ap.1

621

Regina Balčikonienė-Songailaitė

Ap.1

537

Michalina Banaitienė

Ap.1

351

Leokadija Belvertaitė-Žygelienė (Žygelių šeima)

Ap.1

426

Monika Bičiūnienė ir Rimas Bičiūnas

Ap.1

318

Bičiūnų šeima: Vytautas Bičiūnas, Natalija Bičiūnienė, Jūratė Bičiūnaitė-Masiulienė, Danutė Masiulytė-Plechavičienė

Ap.1

96

Vsevolodas Vladislovas Bylinskis (Kondratavičių giminė)

Ap.1

123

Adomas Brakas

Ap.1

72

Bernardas Bučas

Ap.1

189

Stasys Budrys

Ap.1

462

Julija Daniliauskienė

Ap.1

586

Feliksas Daukantas

Ap.1

322

Jonas Docius

Ap.1

324

Kostas Dockus

Ap.1

541

Vladas Drėma

Ap.1    Ap.2

154

Olga Dubeneckienė (Švede) - Kalpokienė

Ap.1

405

Juozas Gecevičius

Ap.1

544

Vincas Gečas

Ap.1

221

Antanas Gudaitis

Ap.1

584

Petras Gintalas

Ap.1

238

Pranas Gudynas

Ap.1

609

Giedrė Jankevičiūtė

Ap.1

347

Jonas Jankus

Ap.1

316

Jonas Janulis

Ap.1

214

Vytautas Jarutis

Ap.1

626

Vytautas Kazimieras Jonynas

Ap.1

432

Eduardas Jonušas

Ap.1

497

Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė ir Petras Vaivada

Ap.1

362

Petras Juodelis

Ap.1

313

Vytautas Jurkūnas

Ap.1

768

Elvyra Kairiūkštytė

Ap.1

397

Vytautas Kairiūkštis, Halina Kairiūkštytė-Jacinienė (Kairiūkščių šeima)

Ap.1    Ap.2    Ap.3    Ap.4

638

Kaminskų šeima: Romualdas Vytautas Kaminskas ir Milda Kaminskienė

Ap.1    Ap.2

404

Petras Kalpokas ir Rimtas Kalpokas

Ap.1    Ap.2

427

Zinaida Kalpokovaitė-Vogėlienė

Ap.1

420

Dalia Kasčiūnaitė ir Raimondas Martinėnas

Ap.1

20

Juozas Kasčiūnas

Ap.1

380

Savinijus Katauskas

Ap.1

249

Jadvyga Katinaitė-Matuliauskienė

Ap.1

700

Vytautas Kaušinis

Ap.1

750

Genovaitė Kęstutytė-Jasiulienė

Ap.1

691

Juozas Kėdainis

Ap.1

548

Petras Kiaulėnas

Ap.1

140

Vincas Kisarauskas

Ap.1

247

Saulė Kisarauskienė

Ap.1

616

Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė ir Vytautas Klemka

Ap.1

508

Gražina Kliaugienė

Ap.1

286

Antanas Kmieliauskas

Ap.1

381

Česlovas Kontrimas

Ap.1

466

Irena Kostkevičiūtė

Ap.1

225

Stasys Krasauskas

Ap.1

645

Arvydas Kybrancas

Ap.1

348

Telesforas Kulakauskas

Ap.1

763

Alfredas Kulpa-Kulpavičius

Ap.1

204

Jonas Kumpis (Kumpikevičius)

Ap.1

425

Stanislovas Kuzma

Ap.1

215

Jonas Kuzminskis

Ap.1    Ap.2    Ap.4    Ap.5

81

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis

Ap.1

650

Sigitas Lasavickas

Ap.1

495

Juozas Laurinkus

Ap.1

529

Juozas Lebednykas

Ap.1

613

Emilija Liobytė-Vilutienė ir Jonas Vilutis

Ap.1

406

Petras Lukošius (Lukas)

Ap.1

403

Algirdas Lukštas

Ap.1

314

Vytautas Mackevičius

Ap.1

617

Albina Makūnaitė

Ap.1

598

Gražina Martinaitienė ir Marcelijus Martinaitis

Ap.1

411

Dalia Matulaitė

Ap.1

267

Adomas Matuliauskas

Ap.1

249

Jadvyga Matuliauskienė - Katinaitė

Ap.1

396

Matas Menčinskas

Ap.1

522

Žibuntas Mikšys

Ap.1    Ap.2

455

Stanislovas Mikulionis

Ap.1

538

Anelė Mironaitė

Ap.1

551

Boleslovas Motuza-Matuzevičius

Ap.1    Ap.2    Ap.3

353

Kazys Nemanis

Ap.1

328

Vladas Norkevičius

Ap.1

434

Kęstutis Paliokas

Ap.1

625

Marija Palionienė-Kazakevičiūtė

Ap.1

531

Viktoras Petravičius

Ap.1

414

Igoris Piekuras ir Marija Teresė Rožanskaitė

Ap.1

552

Stasys Pinkus

Ap.1

309

Ignas Piščikas

Ap.1

441

Zuzana Pranaitytė

Ap.1

452

Edvardas Pranckūnas

Ap.1

338

Jonas Prapuolenis

Ap.1

158

Laima Puodžiūnaitė-Ramonienė

Ap.1

157

Kęstutis Ramonas

Ap.1

220

Petras Rauduvė

Ap.1

352

Henrikas Rudzinskas ir Vaclova Mirga Rudzinskienė

Ap.1

384

Romanas Sirotskis

Ap.1

418

Mindaugas Skudutis

Ap.1

415

Aloyzas Smilingis

Ap.1

288

Aronas Soloveičikas

Ap.1

621

Regina Songailaitė-Balčikonienė

Ap.1

251

Pranė Svičiulienė

Ap.1

419

Arvydas Šaltenis

Ap.1

379

Apolinaras Šimkūnas

Ap.1

197

Kazys Šimonis

Ap.1

422

Šarūnas Šimulynas

Ap.1

777

Alfredas Širmulis

Ap.1

413

Algimantas Švėgžda

Ap.1

474

Jonas Umbrasas

Ap.1

678

Elena Urbaitis

Ap.1

433

Sofija Urbonavičiūtė-Subačiuvienė

Ap.1

326

Ipolitas Užkurnys

Ap.1

402

Povilas Ričardas Vaitekūnas ir Birutė Vaitekūnienė

Ap.1

497

Petras Vaivada ir Dainora Marija Juchnevičiūtė-Vaivadienė

Ap.1

412

Bronė Valantinaitė-Jokūbonienė

Ap.1

399

Apolonija Valiuškevičiūyė

Ap.1

320

Steponas Varašius

Ap.1

374

Adomas Varnas

Ap.1

571

Jonas Varnas

Ap.1

668

Albertas Veščiūnas

Ap.1

206

Vladas Vildžiūnas

Ap.1

417

Gražina Vitartaitė

Ap.1

772

Feliksas Vitas

Ap.1

706

Anatolijus Vitkauskas

Ap.1

376

Bronius Zavackis

Ap.1

377

Juozas Zikaras

Ap.1

334

Zita Žemaitytė

Ap.1

793

Juozas Galkus

Ap.1

KOLEKCIJOS

Fondo nr.

Pavadinimas

Apyrašai

273

Boriso Gurinovičiaus Vilniaus miesto ir apylinkių atvirukų kolekcija

Ap.1

185

Kolekcininko Josifo Šapiro lietuviškų ekslibrisų kolekcija

Ap.1

244

M.Trofimovičiaus dailininkų Slendzinskių šeimos nuotraukų kolekcija

Ap.1

 

Pranešti apie netikslumus
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading